Przy pracy z żywicami poliuretanowymi i epoksydowymi należy pamiętać o:

 • dokładnym wymieszaniu każdego ze składników
 • precyzyjnym wagowym lub objętościowym przestrzeganiu proporcji mieszania, zgodnie z danymi w TDS’e
 • dokładnym wymieszaniu komponentów ze sobą
 • odpowietrzeniu pęcherzyków powietrza
 • zalewaniu od najniższego punktu formy
 • unikaniu wilgoci, najlepiej aby zalewane elementy miały o 15-20°C wyższa temp. od otoczenia
 • zamykaniu pojemników z żywicą i utwardzaczem zaraz po pobraniu materiału, aby nie pochłaniały wilgoci  i nie utleniały się


Poniżej najczęstsze problemy przy przetwarzaniu żywic i porady jak im przeciwdziałać.

Żywica ma niejednorodny kolor.


Żywica uległa sedymentacji podczas transportu lub przechowywania, szczególnie problem ten dotyczy żywic o wysokim przewodnictwie cieplnym, mocno wypełnionych. Aby problem wyeliminować należy dokładnie wymieszać samą żywicę aby uzyskać jednolitą kolorystycznie materię przed dodaniem utwardzacza. Jeśli podczas mieszania samej żywicy dostaną się pęcherze powietrza, może być konieczne odgazowanie jej w próżni.

Żywica  nie żeluje lub  pozostaje miękka


Może być kilka przyczyn tego problemu:

 1. Niewłaściwa proporcja mieszania żywicy i utwardzacza, lub żywica nie wymieszana dokładnie przed zmieszaniem z utwardzaczem. Rozwiązanie: Żywica i utwardzacz muszą być zmieszane ściśle według proporcji podanych w TDS’e. Zarówno żywica jak i utwardzacz zanim zostaną zmieszane ze sobą muszą być dokładnie wymieszane. 
 2. Proces przebiega w zbyt niskiej temperaturze Rozwiązanie: Niektóre systemy wymagają zastosowania ciepła do prawidłowego przebiegu reakcji utwardzania, szczególnie przy cienkich warstwach żywicy trwa to bardzo długo a czasami konieczne jest podgrzanie aby w ogóle nastąpiło utwardzenie

Żywica ma czas żelowania dużo krótszy od oczekiwanego i  określonego  w TDS’e :


Może być kilka przyczyn tego problemu:

 1. Niewłaściwa proporcja mieszania żywicy do utwardzacza, zbyt duża ilość utwardzacza. Rozwiązanie: Upewnij się, czy nie zmieszano zbyt dużo utwardzacza w stosunku do danej ilości żywicy. Zarówno żywica jak i utwardzacz zanim zostaną zmieszane ze sobą muszą być dokładnie wymieszane. 
 2. Proces przebiega w zbyt wysokiej temperaturze albo zmieszano zbyt dużą porcje żywicy. Rozwiązanie: Można schodzić żywicę po wymieszaniu aby spowolnić proces żelowania.  Jeśli konieczne jest zmieszanie dużej porcji żywicy to zaleca się zalewanie partiami a jeśli konieczne jest jednorazowo to trzeba rozważyć typ żywicy dedykowanych dla  większych objętości

Żywica ma czas żelowania znacznie dłuższy od oczekiwanego i  określonego  w TDS’e


Może być kilka przyczyn tego problemu:

 1. Niewłaściwa proporcja mieszania żywicy do utwardzacza, zbyt mała  ilość utwardzacza. Rozwiązanie: Upewnij się, czy nie zmieszano zbyt dużo utwardzacza w stosunku do danej ilości żywicy. Zarówno żywica jak i utwardzacz zanim zostaną zmieszane ze sobą muszą być dokładnie wymieszane. 
 2. Proces przebiega w zbyt niskiej temperaturze  albo zmieszano  za małą porcje żywicy. Rozwiązanie: Niektóre systemy wymagają zastosowania ciepła do prawidłowego przebiegu reakcji utwardzania, szczególnie przy małych żywicy trwa to bardzo  długo a czasami konieczne jest podgrzanie aby w ogóle nastąpiło utwardzenie.

Żywica  pozostaje lepka


Może być kilka przyczyn tego problemu:

 1. Żywica, utwardzacz wilgotny, element zalewany wilgotny lub zbyt duża wilgoć w powietrzu. Rozwiązanie: Należy dbać aby pojemniki żywica i utwardzaczem były szczelnie zamknięte,  elementy zalewane musza być bezwzględnie suche. Przy dużej wilgotności w powietrzu należy ogrzać pomieszczenie aby osuszyć powietrze.
 2. Niewłaściwa proporcja mieszania żywicy i utwardzacza, lub żywica nie wymieszana dokładnie przed zmieszaniem z utwardzaczem.   
 3. Proces przebiega w zbyt niskiej temperaturze. Rozwiązanie: Niektóre systemy wymagają zastosowania ciepła do prawidłowego przebiegu reakcji utwardzania, szczególnie przy cienkich warstwach żywicy trwa to bardzo długo a czasami konieczne jest podgrzanie aby w ogóle nastąpiło utwardzenie

Duży skórcz żywicy epoksydowej po utwardzeniu


Najczęstszą  przyczyną dużego  skurczu  żywicy jest :

 • jest zbyt wysoka temp. utwardzania
 • zbyt szybkie podwyższanie / obniżanie temp. podczas procesu utwardzania żywicy
 • za duża objętość utwardzanej żywicy, gdy aplikacja tego wymaga należy zalewać żywicę partiami lub zastosować żywice przeznaczone do zalewania większych objętości
 • zły projekt odlewu

Żywica odkleja się od ścianek:


Powodem może by:

 • niewłaściwy materiał obudowy np. należy unikać polietylenu, teflonu do którego nie żywice nie wykazują adhezji. Zalecane materiały to ABS, PS, można  poprawić  adhezję stosując primery
 • zanieczyszczona, nie odtłuszczona powierzchnia klejona – trzeba dokładnie odtłuścić powierzchnie klejone przed zalaniem żywicą